Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Coma - Listopad
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

30.04
2020
Zarządzenie Rektora dotyczące m.in. zawieszenia zajęć do dnia 16 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Rektora dotyczące m.in. zawieszenia zajęć do dnia 16 czerwca 2020 r.

 
Zarządzenie Rektora dotyczące m.in. zawieszenia zajęć do dnia 16 czerwca 2020 r.
Przedłużono zawieszenie zajęć dydaktycznych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I, II i III stopnia, w Szkole Doktorskiej PK, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku do dnia 16 czerwca 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 40

REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

im. Tadeusza Kościuszki

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

znak R.0201.48.2020

 

 

dotyczące zmiany Zarządzenia nr 23 Rektora PK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 oraz Zarządzenia nr 24 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie nadzwyczajnego trybu organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu nr 23 Rektora PK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

 

㤠1


Zawieszenie zajęć dydaktycznych i odwołanie wydarzeń o charakterze otwartym

 

1. Zawiesza się zajęcia dydaktyczne: na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I, II i III stopnia, w Szkole Doktorskiej PK, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzonych przez Politechnikę Krakowską w okresie do dnia 16 czerwca 2020 r. (do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych przewidzianych w Zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020).


2. W okresie zawieszenia zajęć zobowiązuje się nauczycieli akademickich do przygotowywania wykładów i innych materiałów dydaktycznych do udostępnienia drogą elektroniczną.


3. Zasady zaliczania zajęć dydaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz egzaminów dyplomowych zostaną określone w odrębnym zarządzeniu Rektora PK.


4. Odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, imprezy kulturalne, artystyczne i sportowe organizowane przez Politechnikę Krakowską oraz na terenie Politechniki Krakowskiej przez podmioty zewnętrzne, których przeprowadzenie planowano w okresie do 31 sierpnia 2020 r.”,

 

2) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:


„5. Wydłuża się termin konkursów na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickim do 25 maja 2020 r. W tym okresie zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą pocztową.”,


3) w § 3 dodaje się ust. 6 o brzmieniu:


„6. Plany urlopowe na rok 2020 r. sporządza się i przekazuje do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych w terminie do 29 maja 2020 r.”

 


§ 2


W Zarządzeniu nr 24 Rektora PK z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie nadzwyczajnego trybu organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej w § 2 dodaje się ust. 4a o brzmieniu:


„4a. Nauczyciele akademiccy oraz doktoranci mogą – za zgodą kierownika jednostki oraz dziekana – prowadzić na terenie uczelni prace badawcze wymagające terminowego ukończenia ze względu na zobowiązania wynikające z zawartych umów”.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R


prof. dr hab. inż. Jan Kazior

 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners