Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Tides From Nebula - Only With Presence
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

01.12
2022
Politechnika Krakowska opracowała „Standard klimatyczny” dla Krakowa

Politechnika Krakowska opracowała „Standard klimatyczny” dla Krakowa

 
Politechnika Krakowska opracowała „Standard klimatyczny” dla Krakowa
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zakończyli prace nad dokumentem pn. „Standard Klimatyczny dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie”.

Opracowanie, stworzone zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa, jest przystępną i przejrzystą instrukcją realizacji procesu inwestycyjnego dla projektantów, wykonawców i zarządców miejskich budynków użyteczności publicznej. 17 listopada dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK przekazał dokument na ręce dr. hab. inż. Marka Bogackiego, prof. AGH, zastępcy dyrektora miejskiej jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, która zleciła ekspertom Politechniki jego sporządzenie. – „Standard klimatyczny” to praktyczne narzędzie służące realizacji polityki klimatycznej miasta w sektorze budownictwa. Jest zbiorem wytycznych, wskaźników i zaleceń, uwzględniających różne kryteria, w oparciu o które można dokonać kategoryzacji stosowanych rozwiązań projektowych – mówi dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk, prof. PK z WIŚiE, jeden z koordynatorów zespołu przygotowującego dokument.

Umowa pomiędzy Politechniką Krakowską a jednostką Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w sprawie sporządzenia „Standardu klimatycznego” została podpisana we wrześniu ub. roku. W przygotowaniu szczegółowych wytycznych brało udział kilkudziesięciu pracowników PK z 5 wydziałów: Inżynierii Środowiska i Energetyki, Architektury, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. – Cieszymy się, że możemy służyć ekspercką wiedzą w tak ważnym dla przyszłości Krakowa obszarze jak zarządzanie tkanką miejską w zgodzie z ideą inteligentnych miast. Czerpanie z doświadczeń nauki i wykorzystywanie ich w praktyce jest szczególnie ważne wobec – stawianych przed nami – coraz poważniejszych wyzwań klimatycznych i energetycznych – podkreśla prof. Stanisław Rybicki, dziekan WIŚiE PK.
 
„Standard klimatyczny” obejmuje rekomendacje, które zostały opracowane w odniesieniu do sześciu obszarów oceny procesu inwestycyjnego. Zdefiniowano je jako: energia, woda, zieleń i otoczenie budynku, mikroklimat otoczenia, komfort środowiska wewnętrznego, materiały i technologie budowlane. Dodatkowo, dokument zawiera wytyczne w zakresie standardów jakościowych dokumentacji projektowej i procedur racjonalnego sposobu organizacji przedsięwzięć budowlanych. – „Standard klimatyczny” przygotowano zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa, uwzględniając działania mające na celu ograniczanie negatywnego wpływu budynków na środowisko w całym cyklu ich życia, począwszy od przygotowania projektu, poprzez proces budowy, eksploatację, wreszcie rozbiórkę – tłumaczy prof. Agnieszka Flaga-Maryańczyk. 
 
Poza dbałością o środowisko naturalne, wyrażającą się w redukcji zużycia energii i wody, oszczędnej gospodarce surowcami i ograniczaniu odpadów, twórcy „Standardu klimatycznego” wskazują również rekomendacje w zakresie komfortu środowiska wewnętrznego, czyli odpowiednich warunków przebywania dla użytkowników budynków. Istotnym aspektem, uwzględnionym w opracowaniu, jest też możliwość łagodzenia skutków zmian klimatycznych, w tym ograniczania zjawiska miejskiej wyspy ciepła (zjawisko polegające na podwyższeniu temperatury powietrza w mieście w stosunku do terenów je otaczających), suszy, wzmożonego spływu powierzchniowego czy powodzi błyskawicznych, poprzez działania dotyczące otoczenia budynku, a zwłaszcza zieleni oraz zagospodarowania wód opadowych na terenie nieruchomości. 
 
Analizowane w opracowaniu zagadnienia wpisują się w aktualny trend wdrażania zasad inteligentnych miast. Wśród najważniejszych zaleceń, które znalazły odzwierciedlenie w poszczególnych kryteriach „Standardu klimatycznego” i są wspólne dla wszystkich typów budynków należy wymienić: ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię, zwiększenie udziału systemów grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, zwiększenie wykorzystania magazynów energii cieplnej, ograniczanie zużycia w budynkach wody spełniającej parametry wody do spożycia, stosowanie zieleni i rozwiązań opartych na przyrodzie w otoczeniu budynku i zintegrowanych z budynkiem, upowszechnienie zielonych parkingów, wiat i infrastruktury zrównoważonej mobilności, stosowanie materiałów i procesów o niskim śladzie węglowym, zwrócenie szczególnej uwagi na ewentualną potrzebę realizacji prac studialnych, studiów wykonalności, analiz prawnych i analiz potencjalnego ryzyka w odniesieniu do  podejmowanych działań przygotowawczych dotyczących przedsięwzięć budowlanych. 
 
„Standard klimatyczny dla Krakowa” dotyczy budynków użyteczności publicznej w mieście, zarówno nowych, jak i modernizowanych. W przypadku tych drugich zakres zaleceń z dokumentu powinien być tożsamy z zakresem planowanych remontów. W odniesieniu do obiektów zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską, stosowanie „Standardu klimatycznego” jest zalecane w porozumieniu z konserwatorem zabytków. Twórcy opracowania podkreślają, że – ze względu na zmieniające się wymagania prawne oraz rozwój nowych technologii – kryteria uwzględnione w „Standardzie klimatycznym” i ich wartości graniczne mogą ulegać zmianom, a co za tym idzie powinny być aktualizowane. O tym kiedy i w jakim zakresie oraz o zakresie wykorzystania zapisów dokumentu i jego pełnej treści, decydować już będzie jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW), pierwsza w Polsce wyspecjalizowana jednostka samorządowa powołana, by adaptować miasto do zmian klimatu. Na jej zlecenie pracowali naukowcy PK.
 

 

Organizację prac politechnicznych ekspertów, opracowujących „Standard klimatyczny” dla Krakowa, koordynowali naukowcy z WIŚiE PK: dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk, prof. PK (prodziekan WIŚiE), prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń (WIŚiE, dyrektor Centrum Doskonalenia Badań Naukowych), dr inż. Jarosław Müller, prof. PK (prodziekan WIŚiE), mgr inż. Ireneusz Żmuda (WIŚiE). Kierownikami zespołu, który opracował wytyczne w obszarze „energia”, byli prof. dr hab. inż. Wiesław Zima i dr inż. Bogusław Maludziński. Zespołem ds. zakresu „woda” kierowali prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski i dr inż. Izabela Godyń, „zieleń i otoczenie budynku” – dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK, zaś „mikroklimat otoczenia” – prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk. Nadzór nad zespołem opracowującym wytyczne w obszarze „materiały i technologie budowlane” sprawowały dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK i dr inż. Kinga Korniejenko. „Komfortem środowiska wewnętrznego” zajęli się dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak i dr inż. Jarosław Müller, prof. PK, a nadzór nad obszarem „dokumentacja projektowa i procedury” sprawowali dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK i mgr inż. Ireneusz Żmuda.
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners