Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Myslovitz - Peggy Brown
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

01.09
2020
Nowe władze rektorskie PK

Nowe władze rektorskie PK

 
Nowe władze rektorskie PK
We wtorek urząd rektorski objął prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. Rozpoczęła się też kadencja prorektorów oraz nowo wybranego Senatu PK.

Wraz z nowym rektorem prof. Andrzejem Białkiewiczem kadencję 2020-2024 we władzach uczelni rozpoczynają nowi prorektorzy i pełnomocnik, odpowiedzialni za poszczególne sektory działalności uczelni. Prorektorami nowej kadencji zostali: prof. Dariusz Bogdał (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK (Wydział Mechaniczny), dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK (Wydział Architektury), dr inż. Marek Bauer (Wydział Inżynierii Lądowej). Stanowisko pełnomocnika-koordynatora w pionie kształcenia objął dr inż. Otmar Vogt (WITiCh). Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce prorektorów powołuje rektor, wyznaczając jednocześnie zakresy ich kompetencji. 
 
Prof. Dariusz Bogdał prorektorem ds. nauki
 
Prof. Dariusz Bogdał, dotychczasowy dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, w przeszłości prorektor PK ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej dwóch kadencji (2008-2016) został powołany na stanowisko prorektora ds. nauki PK. Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Krakowskiej, który ukończył w 1985 r. W1991 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił pracę doktorską pt. Badania nad syntezą i reakcjami dichloroacetylenu w warunkach katalizy międzyfazowej. W roku 2000 na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego (na podstawie pracy pt. Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w syntezie organicznej. Tytuł profesora otrzymał w 2007 r. Jego zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie promieniowania mikrofalowego w chemii organicznej oraz syntezie, modyfikacji i recyklingu polimerów. Ponadto prowadzi prace nad otrzymywaniem materiałów polimerowych stosowanych w urządzeniach elektrooptycznych i aplikacjach biomedycznych. Ma bardzo bogate doświadczenie w zarządzaniu w sektorze szkolnitwa wyższego (pełnił funkcje prorektora, dziekana, kierownika Katedry Biotechnologii i Materiałów Odnawialnych  oraz kierownika Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej), a także międzynarodowej współpracy badawczej i przemysłowej.   
 
W obszarze kompetencji prorektora ds. nauki znalazły się m.in.: koordynacja działalności naukowej i rozwoju kadr, współpraca z otoczeniem gospodarczym, w szczególności w zakresie realizacji prac badawczych i wdrażania badań naukowych, współpraca z innymi uczelniami w zakresie wspólnych przedsięwzięć badawczych, transfer wiedzy i technologii, komercjalizacja wyników badań oraz wykonywanie ekspertyz, nadzór nad spółką INTECH PK, ochrona własności intelektualnej pracowników uczelni, wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, nadzór nad realizacją krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, konferencje naukowe: krajowe i zagraniczne, przeprowadzanie procedur związanych z nadawaniem godności honorowych PK. 
 
Dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK kontynuuje misję na stanowisku prorektora ds. kształcenia
 
Prof. Jerzy Zając będzie kontynuował misję na stanowisku prorektora ds. kształcenia, które zajmował od 2016 r. Ma 65 lat, jest krakowianinem, w 1978 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Politechnice Krakowskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. W 1988 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy pt. Metoda optymalizacji wybranych układów odciążania statycznego robotów przemysłowych, a w 2003 r. uzyskał habilitację na podstawie monografii pt. Rozproszone sterowanie zautomatyzowanymi systemami wytwarzania. Od 2006 r. jest profesorem PK na Wydziale Mechanicznym, a także kierownikiem Zakładu Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych  w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji WM. Wśród zainteresowań  badawczych wymienia: modelowanie, symulację, optymalizację i sterowanie dyskretnymi systemami produkcyjnymi, systemy agentowe w inteligentnej produkcji; integrację informacji w obszarze Przemysłu 4.0; pojazd automatycznie sterowane i podwodne roboty inspirowane naturą. 
 
W zakresie kompetencji prorektora ds. kształcenia będzie m.in. nadzór nad: całokształtem działalności międzynarodowej, Działem Współpracy Międzynarodowej i jednostkami pozawydziałowymi (Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0, Kolegium Nauk Społecznych, Międzynarodowe Centrum Kształcenia, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości), kształceniem i realizacją procesu dydaktycznego na studiach i studiach doktoranckich w zakresie kształcenia cudzoziemców, uruchamianiem, likwidacją i aktualizacją programów studiów prowadzonych we współpracy z jednostkami zagranicznymi; współpracą PK z instytucjami dokonującymi akredytacji studiów prowadzonych we współpracy z jednostkami zagranicznymi; współpracą PK z uczelniami w ramach programu Erasmus, organizacją rekrutacji cudzoziemców, studiami podyplomowymi; utrzymywaniem i rozszerzaniem współpracy międzynarodowej w zakresie dydaktyki, umowami  dotyczącymi współpracy międzynarodowej. 
 
Dr inż. Otmar Vogt nowym pełnomocnikiem w obszarze kształcenia
 
W kadencji 2020-2024 nowo powołane stanowisko pełnomocnika-koordynatora ds. kształcenia objął  dr Otmar Vogt z Katedry Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.   
 
Do jego kompetencji należeć będzie m.in: nadzór nad Działu Kształcenia i Centrum e-edukacji, nadzór nad zasadami kształcenia i realizacją procesu dydaktycznego na studiach i studiach doktoranckich, nadzór nad uruchamianiem i likwidowaniem kierunków studiów oraz zmiany w programach studiów, nadzór nad Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia, współpraca PK z instytucjami dokonującymi akredytacji kierunków studiów, organizacja rekrutacji na studia obywateli polskich, z wyłączeniem rekrutacji cudzoziemców; nadzór nad kształceniem podyplomowym, i e-learningiem. 
 
Dr inż. Otmar Vogt urodził się w 1966 r. w Krakowie. W 1990 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej (specjalność: chemiczna technologia ropy naftowej i węgla). Ma podstawy rozprawy „Własności katalityczne zeolitów” w 1999 r. uzyskał  stopień doktora z nauk chemicznych w dziedzinie katalizy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół katalizy heterogenicznej,  technologii chemicznej produktów małotonażowych ze szczególnym uwzględnieniem preparatów chemii gospodarczej, ekologicznych środków ochrony roślin i produkcji kosmetyków, otrzymywania substancji aktywnych biologicznie z materiału roślinnego. Nowy pełnomocnik ma bogate doświadczenie w zarządzeniu kształceniem, był m.in. prodziekan ds. dydaktyki WIiTCh, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Dydaktyki (2016-2020), pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia (2016-2020), przewodniczącym (2008-2016) i sekretarzem (2016-2020) Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIiTCh.
 
Dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK prorektorem ds. ogólnych
 
Stanowisko prorektora ds. ogólnych obejmuje dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK, kierownik - nowej w strukturze Wydziału Architektury PK - Katedry Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług. 
 
Urodził się w 1960  r. w Krakowie. Studia na WA PK ukończył w 1986 r. W 2002 r. otrzymał stopień doktora na podstawie rozprawy „O architektonicznej adaptacji obiektów  poprodukcyjnych na cele użyteczności publicznej w Krakowie na tle tego typu rozwiązań w Polsce i Europie”. Trzy kata temu na podstawie ogólnego dorobku i monografii pt. „O architekturze szkół wyższych w Polsce na początku XXI wieku” uzyskał stopień doktora habilitowanego.  Jako zainteresowania badawcze  wskazuje: badanie przestrzeni publicznej miast oraz przestrzeni wspólnych w budynkach użyteczności  publicznej, dociekania wykraczające poza granice instytucjonalne i zwyczajowo utrwalonych dyscyplin wiedzy i nauki umożliwiające ukazywanie związków między nimi i budowanie pogłębionych, bo interdyscyplinarnych doświadczeń. Od 8 lat koordynuje realizację porozumienia o współpracy naukowej i dydaktycznej zawartej pomiędzy PK, ASP, UJ i AGH. Pełnił funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Projektowania Architektonicznego WA PK ( 2017-2020), kierownika Zespołu Architektury Sportu i Rekreacji (od 2018 r.), pełnomocnik dziekana WA PK (od 2019 r.), przewodniczący komisji ds. efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych od 2019 r.
 
Wśród spraw, nad którymi nadzór sprawuje prorektor ds. ogólnych, będą m.in.: wyznaczanie długoterminowych planów inwestycyjnych, prace  inwestycyjne i remontowe, rozwój bazy dydaktycznej i badawczej, wykorzystanie i rozbudowa infrastruktury PK, współpraca z Krakowskim Parkiem Technologicznym, urzędami i instytucjami zewnętrznymi, działalność wydawnicza, nadzór nad realizacją krajowych i międzynarodowych projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych, nadzór nad spółkami, prowadzenie procedury przyznawania odznaczeń uczelnianych i państwowych oraz nagród ministra i rektora, organizacja systemu biblioteczno-informacyjnego i ewidencji publikacji pracowników PK.
 
Dr inż. Marek Bauer na stanowisku prorektora ds. studenckich
 
Zgodnie ze Statutem PK w przypadku prorektora, do zakresu obowiązków którego należą sprawy studenckie, kandydatura została uzgodniona z samorządem studenckim. Stanowisko od 1 września obejmuje dr inż. Marek Bauer, dotychczasowy prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej. 
 
Ma 46 lat, w 1999 r. ukończył studia na kierunku budownictwo (specjalność: drogi, ulice i autostrady). W 2008 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Wpływ infrastruktury ulic na funkcjonowanie komunikacji autobusowej” uzyskał stopień doktora w dyscyplinie budownictwo (specjalność: inżynieria ruchu). Jest pracownikiem Katedry Systemów Transportowych WIL, jego działalność badawcza poświęcona jest: planowaniu i projektowaniu systemów transportowych, modelowaniu sieci transportowych, transportowi zbiorowemu ze szczególnym uwzględnieniem uprzywilejowania pojazdów transportu zbiorowego w ruchu, inżynierii ruchu, wykorzystaniu metod statystycznych w transporcie
 
Jako prorektor ds. studenckich dr Marek Bauer będzie m.in.: koordynował sprawy świadczeń dla studentów i doktorantów, opłat za studia i usługi edukacyjne, sprawy dyscyplinarne studentów i doktorantów, współpracę z samorządami studentów i doktorantów, sprawował nadzór nad: organizacjami studenckimi i doktoranckimi, w tym kołami naukowymi, działalnością sportową i kulturalną studentów, realizacją krajowych i międzynarodowych projektów studenckich, Osiedlem Studencki.
 
 
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners